Guy in green sweats has no ass. I’m not gay, just bi but if you’re gonna wear sweats lik